top of page
Calculator

Orientační ceník a obchodní podmínky

diagnostika-multimetr

DIAGNOSTIKA

V případě odsouhlasení opravy, je u nás diagnostika zdarma. Pokud bude oprava z vaší strany odmítnuta,

účtujeme 499 Kč.

Cena od:

0,-

cisteni-projektoru-kompresorem.jpg

ČIŠTĚNÍ

Kompletní čištění celého projektoru včetně DMD čipu, CW senzoru či polarizačních filtrů mechanickou i chemickou cestou.

Cena čištění závisí na použité technologii a složitosti zařízení.

Cena od:

968,-

pajeni-zakladni-desky

PRÁCE

Opravy na komponentové úrovni, výměny dílů, propájení studených spojů a další práce.

Cena od:

599,-

vadna-originalni-lampa-v-lampovem-modulu

LAMP BOX

Lampu vyměníme za tuto cenu, pokud bude dodána zákazníkem. Jedná se o instalaci lampy včetně boxu. V ceně je zahrnut reset počítadla lampy

Cena od:

299,-

nova-lampa-nez-modulu.jpg

LAMPA

Lampu vyměníme za tuto cenu, pokud bude dodána zákazníkem. Jedná se o výměnu samostatné lampy bez boxu. V ceně je zahrnut reset počítadla lampy.

Cena od:

499,-

platby kartou.jpg

Ceny jsou konečné - nejsme plátci DPH

Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na použité technologii a složitosti zařízení. Přesnou cenu opravy Vám vždy sdělíme, až po řádně provedené diagnostice v naší provozovně.

Zajímá Vás orientační cena konkrétní opravy projektoru? Napište nám na info@opravaprojektoru.cz a nebo zavolejte na číslo +420 731 574 275 a zašleme Vám cenový odhad celkové opravy.

SERVISNÍ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Servisní podmínky a Základní ustanovení.

Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), a dále se řídí Obchodními podmínkami.

 

Smluvní strany

                Zhotovitel – Petr Miffek, IČ:08312613, se sídlem Odlehlá 328, Praha 9 Vysočany 190 00

                Objednatel (nebo také „Zákazník“) – osoba, která žádá provedení servisního zásahu nebo opravy.

 

Ujednání

 

Osobní vyřízení zakázky na naší provozovně či v terénu.

Smlouva o opravě nebo servisu je vždy uzavřena písemně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Servisní list“, nebo jakýkoliv jiný dokument, který specifikuje požadované servisní úkony, sériové číslo zařízení, model a uvedenou závadu zákazníkem).

Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách https://www.opravaprojektoru.cz/cenik. Součástí Smlouvy jsou Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

V okamžiku předání zařízení objednavatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu (opravě), platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní a obchodní podmínky.

 

Elektronické vyřízení zakázky přes e-mail.

Uzavření smlouvy vzniká odsouhlasením obchodních podmínek a odesláním vyplněného objednávkového svozového formuláře na stránce https://www.opravaprojektoru.cz/svoz-zarizeni.

Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách https://www.opravaprojektoru.cz/cenik. Součástí Smlouvy jsou Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

V okamžiku odeslání správně vyplněného svozového formuláře objednavatelem k zhotoviteli servisního zásahu (opravě), platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní a obchodní podmínky.

 

Předpokládaná cena opravy.

Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se do Smlouvy uvádí, že je požadovaným řešením „diagnostika a konzultace se zákazníkem, případně oprava“.

Není-li cena za opravu uvedena ve Smlouvě, protože jí není možné předem určit, zhotovitel provede nejdříve diagnostiku zařízení, na základě diagnostiky stanoví cenu zakázky. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví ústně, telefonicky nebo písemně e-mailem souhlas s cenou opravy.

Zhotovitel si vynahrazuje právo v průběhu realizace sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny opravy na straně objednatele.

Přepravní podmínky.

Pro přepravování balíků využíváme našich externích přepravních služeb. Každý balík musí být řádně zabalen směrem od objednavatele, zhotovitele a zhotovitele, objednavatele. Řádným zabalením je myšlena pevná krabice s minimální výstelkou 20 cm od každé plochy baleného zařízení směrem ke stěně pevné krabice.

Za co ručíme:

Každé zařízení, které od nás odchází splňuje požadavky správného balení přepravní společnosti dle podmínek přepravní společnosti. Detaily o správném zabalení jsou k nalezení přímo na tomto odkazu. Na každé zabalení zařízení směrem od nás je stanoven standard  a to pevná krabice s minimální výstelkou 20 cm od každé plochy baleného zařízení směrem k povrchové stěně krabice.

Za co neručíme:

Neručíme za jakékoliv poškození nesprávnou manipulací přepravcem. Neručíme za jakékoliv poškození zařízení či příslušenství nesprávným zabalením ze strany objednatele. Veškerá práce a materiál bude ze strany zhotovitele účtována.

Záruka a délka záruky.

Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy projektorů a jiných elektronických zařízení záruku 6 měsíců na provedenou

práci, instalované díly či instalované součástky. 

Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele.

Na pozdější reklamace jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo, jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravnou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

Záruka na instalované lampy a lampové moduly.

Na instalované a samostatně prodané lampy dáváme záruku 6 měsíců a nebo 1500 odsvícených hodin. 

Provedené záruční opravy.

Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedení servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednavatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. V případě vrácení peněz je zde možnost vrácení peněz na účet či v hotovosti v závislosti na předem provedené platbě. Vrácení peněz zákazníkovi proběhne na účet  či v hotovosti do 14 dnů od ukončení reklamace.

Požadavky na záruční opravy nebudou uznány, jako oprávněné v těchto případech:

  1. nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem, jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo, jako na záruční;

  2. je-li zařízení mechanicky poškozené (pádem, tlakem apod.) nebo pokud bylo zařízení vystaveno kontaktu s kapalinou;

  3. neprojeví-li se reklamovaná závady během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat;

  4. je-li příčinou závazky nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu;

  5. je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby;

  6. bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, neoriginálním příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele;

  7. nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek, na vydaném servisním protokolu či faktuře;

  8. Každé zařízení opravené zhotovitelem obsahuje vnitřní nebo vnější plombu. Při porušení či odstranění servisní plomby přichází zákazník o celkovou záruku na opravu provedenou zhotovitelem. Vnitřní či vnější plombou se rozumí štítek se sériovým číslem. Plomby s uvedeným sériovým číslem jsou fotograficky archivovány, jako důkazný materiál pro případné řešení sporu mezi zhotovitelem a zákazníkem.

  9. z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu.

Není-li přímo objednatelem zadáno při objednávce, neručí zhotovitel za data uložená na datových mediích nebo v samotném zařízení zákazníka a tato data je oprávněně v průběhu servisního opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat, jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

Právní předpisy

Na tyto Servisní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitelem vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

 

Platnost servisních podmínek

Servisní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023. Prodávající Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tyto Servisní podmínky bez předchozího upozornění. O takovém kroku bude Zákazník Objednatel vyrozuměn na webových stránkách https://www.opravaprojektoru.cz/ a na provozovně Opravaprojektoru.cz, U chaloupek 2/11, se sídlem Odlehlá 328, Praha 9, kde jsou Servisní podmínky k nahlédnutí. Naše servisní podmínky jsou uvedeny na faktuře vydané mezi zhotovitelem a zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

bottom of page